Gdzie i jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Co zrobić, gdy nasz bliski został aresztowany?
12 stycznia 2015
Jakie prawa przysługują osobie zatrzymanej?
16 kwietnia 2016

Będąc pokrzywdzonym przestępstwem popełniony przez inną osobę oczywiste jest, że oczekujemy, iż sprawca tego czynu zostanie ujęty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jednakże w większości przypadków, jeśli sami nie zadbamy o to, aby organy ścigania podjęły odpowiednie kroki w celu ukarania przestępcy, to niestety, ale sprawca wymknie się wymiarowi sprawiedliwości. O większości przestępstw organy ścigania dowiadują się bowiem od osób pokrzywdzonych danym przestępstwem, co jest oczywiście w pełni zrozumiałe i uzasadnione, dlatego warto posiadać wiedzę o tym gdzie i jak złożyć zawiadomienie o popełnionym przestępstwie.

Aby dokonać zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa należy udać się na komisariat policji lub do najbliższej jednostki prokuratury. Zawiadomienia można dokonać dwojako, poprzez ustne zgłoszenie faktu popełnienia przestępstwa lub poprzez złożenie pisma w tym przedmiocie. Decydując się na ustne złożenie zawiadomienia wiedzieć należy, iż będzie ono polegało na opowiedzeniu policjantowi bądź prokuratorowi o okolicznościach zajścia całego wydarzenia, który następnie po przyjęciu zawiadomienia może od razu przesłuchać osobę zawiadamiającą w charakterze świadka.

W takiej sytuacji sporządza się wspólny protokół z przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej, w protokole tym można również zamieścić wniosek o ściganie. Protokół jest oczywiście na końcu podpisywany przez osobę, która o przestępstwie zawiadomiła. Natomiast pisemne zawiadomienie o przestępstwie polega na przekazaniu organom ścigania pisma w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące popełnionego przestępstwa. Takie pismo można złożyć osobiście na komisariacie policji lub w prokuraturze, bądź można je wysłać pocztą tradycyjną.

Składając ustane zawiadomienie o popełnionym przestępstwie o wszystkie niezbędne informacje zapyta policjant/prokurator, u którego to zawiadomienie jest składane, dlatego zminimalizowane jest ryzyko, że o czymś składający zawiadomienie zapomni.

Jeśli jednak zawiadomienie przekazywane jest pisemnie, pamiętać należy, aby pismo to, poza wskazaniem danych osobowych osoby od której pochodzi, zawierało również kontakt, a więc adres korespondencyjny i numer telefonu, do osoby dokonującej zawiadomienia, wskazanie osoby pokrzywdzonej, jeśli jest to inna osoba niż zawiadamiająca, wskazanie czasu i miejsca popełnienia czynu, wraz z dokładnym opisem zdarzeń oraz określenie ewentualnej szkody, gdy przestępstwo dotyczy mienia.

W piśmie tym zawrzeć należy również informację o ewentualnych świadkach, którzy mają wiedzę o popełnionym przestępstwie, wraz z podaniem ich adresów korespondencyjnych oraz numerów telefonu, a także o posiadanych dowodach, w szczególności, gdy istnieje ryzyko ich utraty bądź zniekształcenia. Jeśli osoba dokonująca zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ma wiedzę o sprawcy przestępstwa to oczywiście taka informacja również powinna się znaleźć w składanym piśmie, tak samo jak informacja o ewentualnych podejrzanych, gdy sprawcy na ten moment nie można ustalić. Pisemne zawiadomienie o przestępstwie powinno więc zawierać możliwie jak najwięcej informacji dotyczących popełnienia przestępstwa. Pismo ponadto powinno zostać opatrzone datą oraz powinno zostać podpisane.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego, każdy, kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję, a zatem do złożenia zawiadomienia o przestępstwie uprawniona jest każda osoba, która posiada informację w tym przedmiocie, niezależnie od jej wieku, płci, rasy, narodowości, itp. W związku z powyższym, jeśli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa może złożyć każda osoba, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawiadomienia dokonał również małoletni.

W takim jednak przypadku, gdy składający zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ma poniżej 17. roku życia, nie poucza się go m.in. o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań lub oskarżeń, lecz informuje się go o konieczności mówienia prawdy, a także uprzedza się o treści przepisów Kodeksu karnego stanowiących o fałszywych zeznaniach oraz o możliwości zastosowania środków przewidzianych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich w przypadku świadomego naruszenia przepisów karnych. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez osobę małoletnią będzie mieć natomiast ten skutek, że taka osoba będziemogła uczestniczyć w dalszych czynnościach procesowych na tych samych zasadach, co osoba dorosła, a więc będzie mogła m.in. złożyć zeznania w charakterze świadka.

Po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest niezwłocznie wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *