Jak wygląda sprawa przed sądem za jazdę po pijanemu?

Jakie prawa przysługują osobie zatrzymanej?
16 kwietnia 2016
Kiedy można ubiegać się o przerwę w karze pozbawienia wolności?
12 listopada 2016

ADWOKAT PRAWO KARNE LEGNICA – KANCELARIA ADWOKACKA DAGMARA BIEDROŃ 

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem bardzo surowo karanym, dlatego jeśli jego sprawca nie zdecyduje się na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej, wówczas wymierzeniem kary za popełnione przestępstwo zajmie się sąd, który najpierw jest zobligowany do przeprowadzenia postępowania w tym przedmiocie. Stawienie się w sądzie dla osoby, której zarzuca się popełnienie przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu, zwłaszcza, gdy jest to jej pierwsze spotkanie z wymiarem sprawiedliwości, bywa więc niezwykle stresujące, dlatego przed pójściem do sądu warto wiedzieć jak wygląda postępowanie sądowe w takim przypadku.

Udając się do sądu przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, iż rozprawa podczas której sąd będzie rozpoznawać przestępstwo jazdy po pijanemu będzie rozprawą jawną, a więc będzie się ona odbywać w obecności publiczności. Co prawda w praktyce, poza stronami takiego postępowania, nikt raczej na takich rozprawach się nie pojawia, czasem rozprawie przyglądają się tylko studenci lub praktykanci, jednakże należy mieć na uwadze i być przygotowanym, że przepisy dają taką możliwość.

O terminie rozprawy osoba, która popełniła przestępstwo, zostanie powiadomiona na piśmie, pamiętać jednak należy, iż pomiędzy doręczeniem zawiadomienia, a terminem rozprawy głównej powinno upłynąć co najmniej 7 dni, a niezachowanie wskazanego terminu w stosunku do oskarżonego, skutkować może jej odroczeniem, jeśli zostanie złożony w tym przedmiocie stosowny wniosek.

Rozprawa odbywa się ustnie i rozpoczyna się od wywołania sprawy po którym wezwani na daną rozprawę udają się na salę sądową. W pierwszej kolejności przewodniczący sędzia sprawdza, czy wszyscy wezwani stawili się oraz czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego, którego obecność jest obowiązkowa, przewodniczący zarządza jego natychmiastowe zatrzymanie i doprowadzenie lub przerywa w tym celu rozprawę albo ją odracza.

Przewód sądowy rozpoczyna się od zwięzłego przedstawienia przez oskarżyciela, bądź przez przewodniczącego, zarzutów oskarżenia. Jeśli wniesiono odpowiedź na akt oskarżenia, przewodniczący informuje o jej treści. Następnie, przewodniczący poucza oskarżonego  o prawie składania wyjaśnień, odmowy wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania, składania wniosków dowodowych i konsekwencjach nieskorzystania z tego uprawnienia, po czym pyta go, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu oraz czy chce złożyć wyjaśnienia i jakie.

W tym momencie oskarżony ma możliwość wypowiedzenia się co do okoliczności popełnionego czynu i pokazania się sądowi z jak najlepszej strony, w szczególności, gdy oskarżony złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec niego. Warto więc wówczas przytoczyć wszystkie okoliczności łagodzące popełnione przestępstwo, a więc np. niskie stężenie alkoholu we krwi w chwili popełnienia przestępstwa, popełnienie przestępstwa w porze nocnej, przy niskim natężeniu ruchu lub na drodze mało uczęszczanej, a także pozytywne warunki osobiste oskarżonego, a więc brak uprzedniej karalności, stała praca, rodzina na utrzymaniu, czyli wszystko co świadczy o incydentalnym charakterze popełnionego przestępstwa.

Gdy oskarżony złoży wyjaśnienia, przewodniczący poucza go o prawie zadawania pytań osobom przesłuchiwanym oraz składania wyjaśnień co do każdego dowodu. Przewodniczący umożliwia stronom, a więc również oskarżonemu, wypowiedzenie się co do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu i jeżeli jedna ze stron zabiera głos, prawo głosu przysługuje również wszystkim innym stronom. Oskarżonemu przysługuje głos ostatni. Podczas rozprawy przesłuchiwani mogą być również świadkowie, którym pytania może zadawać także oskarżony.

Jeśli w trakcie trwającej rozprawy oskarżony zmieni stanowisko co do poddania się przez niego dobrowolnej odpowiedzialności karnej, może złożyć w tym przedmiocie stosowny wniosek, istotne jednak jest, iż wniosek ten należy złożyć najpóźniej do chwili zakończenia przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej. W przypadku przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu oskarżona zostaje jedna osoba, a więc jeśli sprawca tego przestępstwa chce jednak skorzystać z dobrowolnego poddania się karze, wówczas taki wniosek musi zostać złożony w początkowej fazie rozprawy, gdy oskarżony składa wyjaśnienia w sprawie.

Po przeprowadzeniu dowodów dopuszczonych w sprawie przewodniczący pyta o uzupełnienie postępowania dowodowego, jeśli żadna ze stron nie wnosi o przeprowadzenie dodatkowych dowodów, wówczas zamyka się przewód sądowy. Po zamknięciu przewodu sądowego przewodniczący udziela głosu stronom i ich przedstawicielom. Oskarżony jako ostatni zabiera głos, jeśli jednak oskarżyciel ponownie zabiera głos, należy również udzielić głosu obrońcy i oskarżonemu. Po wysłuchaniu głosów końcowych sąd niezwłocznie przystępuje do narady i zostaje wydany wyrok.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *