Kiedy można ubiegać się o przerwę w karze pozbawienia wolności?

Jak wygląda sprawa przed sądem za jazdę po pijanemu?
20 maja 2016
Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów z art. 244 kk
3 grudnia 2016

Bezwzględna kara pozbawienia wolności ma na celu odizolowanie sprawcy od społeczeństwa, by w ten sposób doprowadzić do jego resocjalizacji, dlatego większość osób nie zdaje sobie sprawy, iż na gruncie obecnie obowiązujących uregulowań możliwe jest ubieganie się przez skazanego o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Uzyskanie przerwy w karze pozbawienia wolności oznacza, że w czasie, gdy sprawca powinien pozostawać w więzieniu, ma możliwość przebywania poza zakładem karnym, pamiętać jednak należy, że przerwa w karze pozbawienia wolności może zostać udzielona jedynie w ściśle określonych przypadkach oraz nie może być nadużywana.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu karnego wykonawczego, sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym przebywanie przez niego w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu lub może spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. We wskazanych dwóch przypadkach sąd jest zatem zobligowany do udzielenia przerwy skazanemu w wykonywanej względem niego karze pozbawienia wolności, niezależnie od tego jak długo skazany w zakładzie karnym przebywa, o przerwę można bowiem się starać już od pierwszego dnia pobytu w więzieniu, oraz nie określa się z góry ile przerwa ze wskazanych przyczyn może trwać, przepisy stanowią bowiem, iż przerwa trwa do ustania okoliczności, które uzasadniały jej udzielenie.

Ponadto, sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Udzielenie przez sąd przerwy z przyczyn rodzinnych bądź osobistych zależy więc od uznania sądu, jest fakultatywne, wniosek w tym przedmiocie należy zatem odpowiednio uzasadnić. Udzielając przerwy w karze pozbawienia wolności z powodów rodzinnych bądź osobistych, sąd może jednakże zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych. Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności z omawianych przyczyn może zostać udzielona kilkukrotnie, jednakże łączny okres przerwy nie może przekroczyć jednego roku, a w przypadku, gdy przerwa udzielana jest kobiecie ciężarnej lub osobie skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem, nie może trwać dłużej niż 3 lata od urodzenia się dziecka.

Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności może złożyć oczywiście sam skazany, przepisy w tym względzie stanowią jednakże również, iż uprawnionym do złożenia wniosku jest także dyrektor zakładu karnego. Pamiętać jednak należy, iż kolejna przerwa w odbywaniu kary nie może zostać udzielona przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.

Udzielona przerwa może zostać również przez sąd odwołana, gdy ustaną przyczyny dla której została udzielona, w przypadku, gdy skazany nie korzysta z przerwy w celu w jakim została mu ona udzielona, a także wówczas, gdy skazany rażąco narusza porządek prawny. Odwołanie udzielonej przerwy nastąpić może również w sytuacji, gdy skazany nie wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków, a więc np. nie podejmuje działań, aby znaleźć pracę lub nie zgłasza się regularnie do wskazanej jednostki policji.

Odwołanie udzielonej przerwy ze wskazanych powyżej przyczyn staje się jednakże dla sądu obligatoryjne, gdy zaistnieją one po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy. Ponadto, jeżeli w czasie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności skazany został tymczasowo aresztowany, kara pozbawienia wolności, której odbywanie zostało przerwane, podlega wykonaniu z mocy prawa.

Wniosek o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności rozpatrywany jest przez sąd na posiedzeniu w którym ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz jego obrońca, a także sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o wydanie postanowienia. Na postanowienie w przedmiocie przerwy przysługuje zażalenie.

Potrzebujesz pomocy adwokata specjalisty od spraw karnych – skontaktuj się z nami 

Kancelaria adwokacka prawo Karne – Legnica / Zielona Góra / Głogów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *