Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów z art. 244 kk

Kiedy można ubiegać się o przerwę w karze pozbawienia wolności?
12 listopada 2016
Kiedy można ubiegać się o przedterminowe warunkowe zwolnienie z więzienia?
11 stycznia 2017

Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów wobec sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu jest praktycznie w każdym wypadku obowiązkowe, wyjątkiem jest bowiem jedynie sytuacja, gdy wobec sprawcy takiego przestępstwa postępowanie zostanie warunkowo umarzane, gdyż wówczas sąd może, a nie musi, o takim obowiązku orzec.

W każdym innym zaś przypadku, a więc wówczas, gdy postępowanie sądowe normalnie się toczy i następnie zostaje wydany wyrok karny, bądź gdy sprawca dobrowolnie poddał się odpowiedzialności karnej, sąd zobowiązany jest do zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Wskazany obowiązek nie wynika jednakże, jak mogłoby się wydawać, z przepisu przewidującego odpowiedzialność karną za jazdę pod wpływem alkoholu, lecz z uregulowań dotyczących środków karnych, a konkretnie z art. 42 Kodeksu karnego, który stanowi, iż sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości.

Wskazany zakaz orzeczony może zostać nawet na 15 lat. Niestety, w niektórych przypadkach, pomimo zatrzymanych uprawnień do prowadzenia pojazdów, sprawca przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, nadal prowadzi samochód, nie przejmując się za bardzo orzeczeniem sądu w tym zakresie, czym naraża się na dodatkową odpowiedzialność karną, o której zwykle nie wie.

Zgodnie bowiem z regulacją zawartą w art. 244 Kodeksu karnego, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, zatem osoba, która prowadzi pojazd mechaniczny pomimo zatrzymanych uprawnień popełnia kolejne przestępstwo, zagrożone karą 3 lat pozbawienia wolności.

Sprawcy wskazanego przestępstwa zwykle nie są przychylnie traktowani przez sąd, gdyż swym zachowaniem, łamiąc orzeczony zakaz, sprawca daje wyraz swojego lekceważącego stosunku do porządku prawnego, orzeczonej uprzednio kary i tym samym dla samego sądu, dlatego kary orzekane na podstawie wskazanego przepisu bywają bezwzględne oraz surowe.

ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU – NIE ZWLEKAJ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KANCELARIA ADWOKACKA SPECJALIZACJA SPRAWY KARNE – DAGMARA BIEDROŃ

KONTAKT

Oczywiście w przypadku przestępstwa z art. 244 Kodeksu karnego możliwe jest zarówno warunkowe umorzenie postępowania, jak również odstąpienie od wymierzenia kary wobec sprawcy, jednakże to czy sąd przychyli się do korzystnego dla sprawcy wniosku i wymierzy mu karę na podstawie łagodniejszych uregulowań, zależy przede wszystkim od dotychczasowego sposobu życia sprawcy przestępstwa, a więc od tego czy posiada stałą pracę i rodzinę na utrzymaniu, czy dopuścił się jeszcze innych przestępstw, które nie uległy zatarciu, a więc czy przestrzegał porządku prawnego oraz od jego zachowania podczas rozprawy, a więc czy okazał skruchę i czy popełniony czyn miał faktycznie jednorazowy charakter.

Przekonanie sądu, aby wymierzył sprawcy przestępstwa z art. 244 Kodeksu karnego karę łagodną nie jest łatwe i w takich przypadkach bardzo często orzekana jest kara bezwzględna, bez warunkowego jej zawieszenia, dlatego decydując się na prowadzenie pojazdu pomimo zatrzymanych uprawień należy poważnie się zastanowić i zdać sobie sprawę z konsekwencji takiego czynu.

Na koniec warto wskazać na orzeczenie Sądu Najwyższego- Izba Karna z dnia 11 marca 2004 r., sygn. akt: III KK 341/03, które stanowi, iż „Dyspozycję art. 244 KK wyczerpuje ten, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu, który obowiązuje od daty uprawomocnienia się wyroku, bez względu na to, czy i kiedy zrealizuje obowiązek zwrotu dokumentu i bez względu także na tok postępowania wykonawczego. Ponieważ przestępstwo z art. 244 KK może być popełnione jedynie z winy umyślnej, do jego przypisania konieczne jest ustalenie, że sprawca, nie stosując się do orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów, miał świadomość jego prawomocności, od której, w myśl art. 43 § 2 KK, ów zakaz obowiązuje”, a z którego wynikają dwie ważne informacje. Po pierwsze, przestępstwo z art. 244 Kodeksu karnego można popełnić od momentu uprawomocnienia się orzeczenia w przedmiocie zakazu prowadzenia pojazdów, aby je popełnić nie jest bowiem konieczny zwrot dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdu. Po drugie natomiast, aby popełnić wskazane przestępstwo sprawca musi mieć świadomość, iż orzeczony wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów stał się prawomocny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *