Kiedy można ubiegać się o przedterminowe warunkowe zwolnienie z więzienia?

Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów z art. 244 kk
3 grudnia 2016

ADWOKAT PRAWO KARNE LEGNICA / GŁOGÓW / ZIELONA GÓRA

Kara bezwzględnego pozbawienia wolności jest najdotkliwszą karą jaka została przewidziana w obecnie obowiązujących przepisach Kodeksu karnego, która w przypadku najcięższych przestępstw może zostać orzeczona nawet dożywotnio. Z uwagi jednakże na definitywny charakter wskazanej kary, ustawodawca wprowadził instytucję warunkowego przedterminowego zwolnienia, która polega na nadzorowanym zwolnieniu skazanego z więzienia i z pozostałej mu do odbycia kary.

Zastosowanie wobec skazanego warunkowego przedterminowego zwolnienia nie jest jednakże równoznaczne z anulowaniem pozostałej mu do odbycia kary, gdyż w przypadku, gdy skazany naruszy warunki przedterminowego zwolnienia, wówczas pozostałą do odbycia karę kontynuuje w więzieniu. Przedterminowe warunkowe zwolnienie z więzienia nie jest również możliwe do zastosowania wobec każdego skazanego, gdyż poza odbyciem odpowiedniej części orzeczonej kary, skazany musi również swym zachowaniem potwierdzić, że nie ma potrzeby, aby dłuższy czas przebywał w odosobnieniu bowiem proces resocjalizacji przebiega u niego pomyślnie. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z więzienia jest więc swego rodzaju nagrodą dla skazanego.

CHCESZ UBIEGAĆ SIĘ O PRZEDTERMINOWE WARUNKOWE ZWOLNIENIE Z WIĘZIENIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zgodnie z regulacjami Kodeksu karnego w zakresie warunkowego przedterminowego zwolnienia, sąd może warunkowo zwolnić skazanego na karę pozbawienia wolności z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie skazanego po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że po zwolnieniu skazany będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie możliwe zatem jest tylko w przypadku, gdy skazany swym zachowaniem przedstawia pozytywną prognozę kryminologiczną i powstaje wobec niego uzasadnione przypuszczenie, że do tej pory odbyta kara pozbawienia wolności jest wystarczająca, aby skazany przestrzegał porządku prawnego w przyszłości. Poza wskazanymi czynnikami natury osobistej, warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności możliwe jest ponadto wtedy, gdy skazany odpowiednią część kary już odbył, a więc gdy spędził w więzieniu wskazany w ustawie minimalny okres.

I tak, generalną zasadą jest, że skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary, a więc gdy sąd orzekł wobec skazanego karę 10-ciu lat pozbawienia wolności, wówczas o warunkowe przedterminowe zwolnienie skazany może się starać, gdy w więzieniu spędzi 5 lat. Od wskazanej zasady ustawodawca przewidział jednakże szereg surowszych wyjątków, które stanowią, iż skazanego w warunkach recydywy podstawowej można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast skazanego w ramach recydywy wielokrotnej po odbyciu trzech czwartych kary.

Ponadto, skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, a skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary. Wskazane regulacje mają charakter ogólny, co oznacza, że będą mieć zastosowanie zawsze wtedy, gdy sąd w wyroku skazującym nie wyznaczy surowszych ograniczeń do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia, może bowiem się zdarzyć, że np. sąd w wyroku skazującym na karę 15 lat pozbawienia wolności, wskaże iż skazany może starać się o przedterminowe warunkowe zwolnienie po odbyciu co najmniej 10-ciu lat kary, a więc wówczas nie znajdzie zastosowania generalna zasady, iż przedterminowe warunkowe zwolnienie może nastąpić po odbyciu co najmniej połowy orzeczonej kary.

Ponadto, w razie odwołania warunkowego zwolnienia ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed odbyciem, po ponownym osadzeniu, przynajmniej roku kary pozbawienia wolności, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed odbyciem przynajmniej 5 lat kary.

W przypadku zastosowania wobec skazanego warunkowego zwolnienia, czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat. Jeżeli jednak skazanym jest osoba skazana w warunkach recydywy wielokrotnej, wówczas okres próby nie może być krótszy niż 3 lata. Natomiast w razie warunkowego zwolnienia z kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności okres próby wynosi 10 lat. Jeżeli w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *